Người nói có, kẻ nói không, và đây có hai người đến hỏi một Người...
  • Có ma quỉ thần thánh không ?
  • Cô có thường cúng bái cầu phước cầu lộc không ?
  • Thế thì không có ma quỉ thần thánh.
  • Còn tôi thì vô thần, tôi không bao giờ cúng bái cầu khẩn cả. Tôi chỉ tin ở chính mình.
  • Thế thì đối với ngài, nhất định phải có ma quỉ thần thánh.
  • Vô lý. Không thể thế được. Cùng một việc sao lại khi có khi không?
  • Vấn đề không phải là có hay không. Mà là thoát khỏi xiềng xích của tâm trí nhị nguyên.
  • Tôi không hiểu
  • Đống phân bò kìa ! Coi chừng giẫm phải.