October, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Tóm tắt liệu trình sau A/KCDS - Giám Thiền

    • 0 Comments
    Bệnh nhân hát chào mừng lớp KCDS Vĩnh Nguyên/Nha Trang/20/10/2008 Để hoàn thành tốt việc giám Thiền tại các lớp tập đông người. Chư huynh lưu ý mấy điểm sau: 1. Phải đứng...