June, 2008

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh
  • Cánh tay hoa sen của Đại Thủ Ấn

    • 0 Comments
    Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát MahaTát 1.Đây là kỹ thuật luyện công của Thiền Năng Lượng với thủ pháp tay như hình bông hoa sen (Liên Hoa Thủ) đang từ búp tới nở và tỏa hương sắc. Khi Khí chỉ giao lưu vận hành trong cơ thể thì Liên Hoa...