Lý thuyết thực hành, vốn không phân. Khi đọc sách và Kinh Phật, Tổ. Nếu nghiên cứu để thêm tri giải Ắt chính là lý thuyết không sai. Còn tìm hiểu mà ra nghi vấn, Việc phá nghi đích thị thực hành./. TVTC – 1997 . . . . .

Cảm ứng từ bài viết trên:

 

Cái biết không nguyên nhân

 

Nghiên cứu là lý thuyết

Phá nghi là thực hành

Nghiên cứu là thực hành

Phá nghi là lý thuyết

Nghiên cứu vừa là lý thuyết vừa là thực hành

Phá nghi vừa là thực hành vừa là lý thuyết

Nghiên cứu không phải là lý thuyết cũng không phải là thực hành

Phá nghi không phải thực hành cũng chẳng phải lý thuyết.

Ngộ

Tự nhiên biết

 

Ba Gàn/7/2/2008