Thiền thì phải ngồi im. Chuyển động sao gọi là thiền được ? Thế những người tu thiền không ăn uống ngủ nghỉ và làm việc sao ? Dĩ nhiên là có.

Thế lúc ấy họ không ở trong trạng thái Thiền sao ?

Xả thiền rồi mới làm.

Nếu trạng thái thiền là đúng thì xả thiền rồi tham dục sao ?

Tuy xả thiền nhưng vẫn hành động trong chánh niệm và tỉnh giác nên không thể gọi là tham dục.

Làm sao biết đang chánh niệm và tỉnh giác ?

Trụ vào trạng thái nhận biết.

Có hành động trụ thì nhận biết chỉ là đối tượng.

Không trụ gọi là trụ. Yên lặng nên tự chiếu sáng.

Đúng vậy. Tự nhiên biết, không chần chừ. Tịch chiếu mà tuỳ duyên. Làm mà như thế chính là "Thiền động" vậy ! . .

Xin cho một thí dụ.

Chuyển động tỉnh giác trong Khí Công Dưỡng Sinh chính là thiền động vậy !

 

                                                                                                                           Mây/12/9/003