Vị nào nhờ vẽ Tam Toà Thánh Mẫu, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. — ở Thành phố Hồ Chí Minh.