Nghe gì cũng không bằng nhạc cổ điển. Chắc là tại mình già mà điên.
Cảnh gì cũng không bằng cảnh núi rừng hoang dại. Chắc tại mình như thú hoang.
Vẽ gì cũng không bằng mặc khải. Chắc tại mình vô ngại vô vi.
Viết gì cũng không bằng lên đồng mà viết. Chắc tại mình làm việc cũng như chơi.
Ăn gì rồi cũng không bằng ăn chay. Chắc tại mình thường hay ăn mặn.
Tu gì cũng hổng bằng im lặng tự trào. Chắc tại mình chưa ra vào sinh tử.
Kinh gì cũng không bằng kinh vô tự. Chắc tại mình thấy như mà lại hư.
Đạo gì cũng không bằng đạo của đạo. Chắc tại mình như bóng dưới ao.
Hề hề. . .
Kệ mẹ nó. Gió thổi, bìm bịp kêu thì nước lên.