***
Ta về ngồi giữa ngả nghiêng
Xem tiền tiếng tiện thành tiên dạy thiền
Xem xong ta bổng thành điên
Ta bèn ngồi giữa ngả nghiêng thiến liền
Hề hề. . .
Hết phiền
^^^

(Ta về ngồi giữa ngả nghiêng)

 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.