Này Cỏ May
1- Đừng nói mình được thiêng liêng hộ, có thể dùng Thần Khí trị bệnh cứu người. Ông làm không được sẽ bị cười chê phỉ báng. Còn làm được sẽ bị hoạ tù đày hoặc diệt thân.

2- Nếu giúp người thì phải kín đáo, nghệ thuật, dấu tướng. Nếu người ấy biết mình được giúp, đám đông sẽ theo ông. Khiến chính quyền nghi ngờ, tôn giáo đố kỵ. Nên sẽ làm hại ông. Ông sẽ bị gán tội, bị giam cầm, hoặc bị mất mạng.

3- Tuyệt đối đừng giảng thô những điều ông trực ngộ về đạo. Hãy biến nó thành hài hước, nghệ thuật, văn học, hoặc thành những hành động bình thường tối giản . .Ai ngộ được thì ngộ, không hiểu thì kệ nó. Tuyệt đối đừng tranh luận với ai, nhất là với quan chức và tu sĩ.

4- Tuyệt đối không thành lập môn phái hoặc nhóm nghiên cứu. Vì trước sau gì nó cũng gây hoạ cho ông hoặc bị lợi dụng để kiếm tiền, kiếm tiếng.

5- Chứng minh mình đúng, đời sẽ bắt ông để sai vặt. Chứng minh thiên hạ sai. Chúng không kiếm ăn được nên sẽ lập mưu tiêu diệt ông, nên ông chết chắc. . Hề hề. . .

6- Chúa thì vô hình vô tướng. Nhưng Giu Đa thì chỗ nào cũng có mặt. Ông đừng cố gắng hiển tướng. . .Giu Đa sẽ hại ông.

7- Hãy vân du như mây trời. Vô sở trụ, vô tướng, vô pháp. . .tự tu tự hành, vô ngôn thông, bất truyền truyền thì thiên địa nầy chính là niết bàn thanh nhàn tự tại vô ngại của ông. .hề hề. .

8- Ta qua kinh nghiệm cuộc đời ta mà nói vậy, chứ chưa chắc đã vậy. Hề hề. . .Coi chừng ta tưởng vậy và đang nói bậy. Ông đừng vội tin là như vậy.
^^^

(Đại sư Mèo đang thiền về chuột)