Ba Gàn đốt hương mời "Không Có Ngã" uống trà.
Thinh không tự nhiên có tiếng nói:
- Thế thì ngươi hãy uống đi
- Tại sao lại thế?
- Vì Không Có Ngã không thể tách rời Ngã.
- Thế thì làm sao uống trà mà vô ngã?
- Tự nhiên nó là thế không cần làm gì để thành vô ngã. Vì vạn pháp bản chất là vô ngã và không tự tánh.
Hề hề. . .
Miễn là đừng đồng nhất với "người làm".
^^^
(Mưa thu ở Xuân Mai)