Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đi tìm Đồ Long Đao. Đó là thanh đao giả thứ thiệt.
Hề hề. . .
Đao thiệt vô hình vô tướng làm sao trộm được. Giả bộ đi tìm để cái đám ăn trộm tưởng thiệt.
Bây giờ lâu ngày nó đã trở thành "Đao giả thứ thiệt" nổi tiếng giang hồ uy chấn võ lâm.
Hề hề. . .
Tạ Tốn mang kính đen để giả mù. Chưa đủ, lão còn giả bộ điếc nữa, thì mới được sống nhàn trong giang hồ hiểm ác.
Hề hề. . .
Nầy bất giác.
Vô tác thì mới không sa vào đường ác.