1- Chỗ nào đông người liền trở nên mất đẹp.

2- Phổ thông sẽ thành sến. Càng ít càng quí miễn là hữu dụng.

3- Mũi nhọn càng nhỏ càng nhọn.

4- Biến hóa liên tục thì vô hình.

5- Tối giản thì sâu sắc

6- Bất định thì tự do

7- Hiệu quả cao mà không giải thích thì hấp dẫn.

8- Hơn người người mới trọng. Bằng người người đấu tranh. Kém người người khinh thường.

9- Nói nhiều là do làm hổng được. Giải thích nhiều là do không hiệu quả.

10- Tu thì khác với trốn. Còn đi chơi thì khác với đi đổ rác. Hề hề. . .
^^^
(Nhớ rừng)