Phố vắng mưa thu
Thằng ngu gỡ cái mặt nạ làm củi đun trà
Ha ha. . .ha. . .
Hắn thường nấu trà
Mà chưa bao giờ phải mua củi

Phố vắng mưa thu
Thằng ngu nhìn vào đền đài tự hỏi:
"Bản lai diện mục" của các ngài là gì ?

Phố vắng mưa thu
Đi chơi
Cho đời bớt ngu, thì tu mới được.
Hề hề. . .
^^^

Phố vắng mưa thu