Xuống phố. . .xuống phố
Đời bây giờ rất Ngộ
Hề hề. . .
Thiên hạ ai cũng là Tổ
Bất lập bất vô
Xuống phố coi chừng sẽ bị độ
^^^

(Hề hề. . .Vừa mới vẽ xong)