- Nếu là tâm linh thì cái gì cũng đẹp, cũng thú vị. Ngược lại, trong cuộc sống, mỗi khi bạn thấy cái gì đẹp và thú vị, thì lúc ấy bạn đang ở trong môi trường tâm linh.
- Lúc ấy, nếu bạn có thể nhập thần để sáng tạo trong công việc hay tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thì bạn là người tâm linh.
- Nếu không hạnh phúc, không sáng tạo, không hiệu quả. . . thì tâm linh ấy chỉ là hoang tưởng.