Hề hề. . .
Ai nhờ vẽ ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh. ( Acrilic 45/45).