Nhưng con ễnh ương thì gọi bạn tình rất ồn ào. Cỏ không tịnh, ễnh ương cũng chẳng động.

2- Tin vào bí ẩn là xa hoa. Nhưng chỉ tin vào thực tiễn là thiếu hụt.

3- Hãy đi với ngọn lửa trong trái tim mình. Thiền như gió. Nó sẽ thổi tắt ngọn lửa nhỏ và làm ngọn lửa lớn bùng lên.

4- Loa phường, loa chùa, loa kẹo kéo. "Tam loa tụ đỉnh", bạn sẽ nhập niết bàn.

5- Suốt ngày bận đi cứu thế giới, không lo chuyện gia đình: Mình vì mọi người.
Suốt ngày đủ loại quảng cáo gửi tới mình: Mọi người vì mình.

6-
Không tin vào ma quỉ thần thánh: Đồ vô thần
Tin vào ma quỉ thần thánh: Đồ mê tín
Không cả hai, lo làm ăn: Đồ mê tiền

7-
Bất thường + Sáng tạo = Tâm linh
Bất thường + Không hiệu quả = Điên
Bình thường + Sáng tạo = Thiền
Bình thường + Không sáng tạo = Thợ

8- Hiệu quả là việc của mình. Giải thích nó thì nên dành cho người chống đối mình.

9- Hiệu quả + Giả ngu = Lưỡi câu có gắn mồi hí luận.

10- Lịch sử là trò chơi của chính trị.
Thiền là trò chơi của " bất lập".