Bạn nào nhờ vẽ thầy Đấu Chiến. Ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh.
(Màu acrilic/45/45).
 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.