Trời mưa thì mặc trời mưa
Anh chưa say khướt thì chưa được về
Hề hề. . .