Vô thức bản năng, vô thức tập thể và vô thức vũ trụ. Là các phạm trù không dính mắc của người tự do.