Khi ông không tách biệt khỏi sự vật. Ông sẽ lộ tướng, thầy bói có thể coi bói cho ông mà người đời qua đấy cũng có thể nhận biết về con người ông, nên sẽ tìm cách chế phục hoặc lợi dụng.
Còn nếu ông không quan sát nhận biết sự vật ông không thể thích ứng tình huống.
Vậy cho nên, ông hãy hiệp khí rồi vô tác đừng làm, đừng dính mắc. Chỉ nhận biết thuần khiết. Sau đó buông xuôi. Giác linh trong ông sẽ khiến thân, khẩu, ý của ông tự thích ứng với tình huống nên thuận tự nhiên. Còn ông chỉ là chứng nhân và vẫn không rời khỏi gốc.
Hề hề. . .
Người tâm linh thì gọi là thiêng liêng mượn xác. Còn ta thì gọi là Tánh khởi Dụng.