Lời bám quanh chân lý như rong rêu bám quanh cây cột gỗ bỏ ngoài trời. Rồi cây cột sẽ mục nát đi.
Hành động trợt qua chân lý như nước chảy trên đá, xuôi ra đại dương. Hòn đá thì vẫn còn ở lại.
Bản thể biểu thị thành vô vàn hiện tượng. Nhưng không có tướng nào là bản thể.
Này Cỏ May
Không có tôn giáo nào ra khỏi nó để thượng đế có thể hiện diện. Cho dù trong từng sự vật đều có tính thượng đế.