Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Vị Phật trị bệnh cứu người.