Thức ăn là cần. Ảnh về thức ăn không làm no được.
Hợp nhất với thiêng liêng thì phúc lạc và hữu dụng. Đừng sa vào sách vở, lý luận và hình tướng.