Bất hạnh là do bất hoà với thực tại.
Không bất hoà hay không xung đột với sự tồn tại nầy thì hạnh phúc.
Muốn vậy phải luôn thích ứng tình huống.
Còn "chấp nhận" là không thể được vì sẽ có lúc không chấp nhận.