Thần thông lớn nhất là biết dùng thần thông một cách khôn ngoan.
***

(Luyện công ở Long Hải)