Nhàn thì tu mới hiệu quả
Chơi thì làm mới nghệ thuật
Hợp nhất với thiêng liêng thì chứng thiền
Cảm xúc nhưng không làm, thiêng liêng mượn xác làm thì sáng tạo.
Làm được rồi thì cần gì nói. Nói nhiều là do làm hổng được.