Giải pháp chứ không phải phân trần.
Hiệu quả chứ không phải làm nhiều.
Tồn tại sau cùng chứ không phải chiến thắng
Sáng tạo chứ không phải trang hoàng lại.
Làm chủ chứ không phải đầy tớ giỏi.
Tối giản chứ không phải bí hiểm.
Hợp nhất với thiêng liêng chứ không phải thuyết giảng về "bất tư nghì".
Rút kinh nghiệm tìm cho ra khuyết điểm chứ không đổ thừa cho nghiệp.