Hành động trong nhận biết tỉnh giác khiến hành giả không lạc vào bản năng vô thức. Do vậy luôn làm chủ thân, khẩu, ý. Nhưng nó cũng khiến con người lệ thuộc vào tâm trí với các loại vô thức khác như: vô thức tập thể, tâm lý bầy đàn và vô thức vũ trụ.
Bởi vậy, dùng tâm trí để nhận biết tỉnh giác chỉ nên dùng trong giai đoạn mới bắt đầu tu tập. Còn giai đoạn tiếp theo phải dùng thiền để ra ngoài tâm trí nhị nguyên.