Ngày 3 bửa vỗ bụng bia bình bịch
Đên 5 canh an giấc ngáy pho pho
Đời thái bình đạo thường bỏ ngỏ
Hề hề. . .