Hề hề. . .
Mưa rơi trên phố của ta
Dùng thuyền bát nhã vượt qua. . . đường ngập. . .