Hề hề. . .
Đời đáng chán hay không đáng chán ?
Cháu ra đàng thấy mấy bác quá gan


(Tại tiệm phở gà Hàng Điếu)