Thằng điên chụp cảnh huyễn
Mưa xiên xiên gió liên miên
Trời nghiêng nghiêng đất nghiêng nghiêng
Thế sự trùng trùng duyên
Tâm bất sinh
^^^


(Mưa Hà Nội)