Dzô . . .
Gặp nhau vất mẹ chuyện phiền
Nói cười như thể là tiên trên trời

Chưa ăn bún chả Hàng Mành
Cũng như cuộc thế chưa rành tiến lui
Hề hề. . .