Em là người biết chạy việc. Nên em tu em sẽ lên "niết bàn đặc biệt".