Bất kỳ cái gì đó tồn tại, nó đều có "cái bóng" của nó.
Một số tôn giáo xem "thực tại tuyệt đối" như một tồn tại. Nên họ xem thế gian là huyễn vì là cái bóng của nó.
Nhưng thật ra bản thể không thể tồn tại bên ngoài hiện tượng được.
Phật tại tâm, ngoài tâm không có Phật. Không có chúng sanh thì tâm linh không thể biểu thị được.