(Hề hề. . .vừa mới vẽ xong)
 — ở Thành phố Hồ Chí Minh.