Một người còn cần người khác ấn chứng. Nghĩa là ngay lúc ấy, người đó chưa chứng.