Người khất thực tâm không. Nhưng bình bát của ông ta thì phải có cái gì đấy.