Khi một người thấy thật và hồn nhiên nói về sự thật ấy. Người ấy sẽ bị người đời đánh giá là kiêu căng hay hoang tưởng. 
Bởi vậy bạn phải dùng văn chương và nghệ thuật để phi khái niệm và sáng tạo trong ánh sáng của vô thức.