Như nấu nước pha trà.
Làm tốt nhưng chưa hẳn đã đủ. Làm nhiều nhưng chưa chắc đã cần. Cái cần thì không làm, đi làm cái râu ria.
Hề hề. . .
Nước sắp sôi nhưng chưa sôi. Nếu bạn không tăng thêm nhiệt lượng, nước sẽ cạn dần chứ không sôi. Chùi bình, chùi ly, cắm hoa, đốt trầm. . .v.v. . .mà nước đâu có sôi. 
Cuối cùng cũng chỉ thành người ngu mà tốt bụng. Nghĩa là nước đang kêu ấm, đang cạn dần chứ không sôi. 
Kết cục là cháy ấm, mà vẫn không có nước sôi để pha trà.
Hề hề. . .
^^^


(Khi giải thoát tri kiến hương bay vào thạch động)