Tui vào khấn Mẹ: " Thưa Mẹ con hổng tham. Người ta xin gì, Mẹ cũng cho con y như vậy, mà nhiều hơn họ một chút là được. . .hề hề. . ."
^^^
(Đi lễ Phủ Tây Hồ)