Hề hề. . .
Ba Gàn dậy đi chơi thôi. Ta chờ ngươi ở đầm sen
Hà Nội ngày nắng đẹp. .