Đổ những chuyện bực dọc khó chịu của mình ra chung quanh, buộc người khác phải nghe. Là làm ô nhiễm môi trường sống của cộng đồng. Nó khác chi đổ rác thải ra đường.