Như người đã chết lúc còn sống thì sống thoải mái. Như người vẫn còn sống sau cái chết thì địa ngục hay thiên đàng chỉ là quán trọ.