Đi du lịch nhiều. Người khôn sẽ khôn hơn. Kẻ dại sẽ dại khờ hơn.