Làm chủ tật xấu là đè nén nên sẽ bị đảo chánh. Hiểu biết làm xấu tự chuyển hóa thành tốt một cách tự nhiên phi nổ lực.