Phật đang thành Phật. Khi là Phật ngài không có tướng trạng vì ngài là bản thể.
Này Cỏ May
Bản thể không thể tồn tại độc lập ngoài hiện tượng. Phật bản thể cũng tồn tại qua tướng trạng của vạn pháp.