Thế sự thăng trầm quân mạc tấn
Chờ xem thời vận bấn làm gì
Hề hề. . .
Nhậu đi