- Đi về 2 phía khác nhau thì biến mất không tồn tại.
- Từ 2 phía khác nhau đi về một đích thì tồn tại mà xung đột.
- Tồn tại mà hòa hợp không xung đột là nghệ thuật "Mình chơi trời đất làm". . .hề hề. . .
^^^

(Hum)